سیستم دمنده ی خط تولید که حرارت توسط یک مشعل 3 تا 5 ایجاد شده در یک دیگ برای خشک کردن خاک اره و حرارت تولید شده توسط سانتریفیوژ همراه با خاک اره به داخل لوله های سینوسی هدایت می شود.

سانتریفیوژ یا همان مکنده که با دینام 10 و 15 و 25 نسبت به تعداد اکسترودر طراحی می شود و کار مکندگی حرارت و خاک اره را انجام میدهد.

سرند ,خاک اره میکس شده را الک کرده و ضایعات خاک اره ی سرند شده را داخل لوله ای که مابین مکنده و دمنده قرار دارد, انتقال میدهد.

طریقه ی نسب لوله های سینوسی بصورت فوق می باشد.ذرات خاک اره و حرارت که توسط مکنده به داخل این لوله هدایت می شود را در این مسیر خشک نموده و مواد مطلوب را برای تولید به داخل سیلکون هدایت میکند.

سیلکون محل جمع آوری خاک اره  خشک شده می باشد که به طریقه ی اصولی ساخته شده محل ورود خاک اره در قسمت بالا و از بغل که به صورت هلزونی شکل برای گردش خاک اره و خروج بخار مواد از قسمت بالا به بیرون هدایت میشود.

اکسترودر تسمه ای اردبیلی اولین اکسترودر استاندارد در ایران که کپی شده از اکسترودر های چینی و با بالاترین توان تولید روزانه 1650 کیلو بریکت خام ,زغال به دست امده از این بریکت  حدود 550 کیلو زغال می باشد.