نمونه هایی از دستگاه های شرکت زغال سازان بهار اردبیل