دستگاه با کیفیت موجب محصول باکیفیت میشود و حاصل رضایت مشتریست… .